Skip to main content

Team Ho Chi Minh

PTW Ho Chi Minh City Studio
Vietnam
Bùi Ngọc Châu Ngô Cát Nhật
Cao Tuấn Nguyễn Nguyễn Đình Nhân
Đỗ Ngọc Vương Linh Nguyễn Kim Hạnh
Hà Bích Nhi Phù Ngọc Lan
Henrik Folkar Trần Quan Thái
Lý Vịnh Nhi