Skip to main content

Team Shanghai

PTW Shanghai Studio
China
Denver Ren
Duan Miao
Ferry Ardian Kesuma
Gao Yang
Gillian Li
Hu Bo
Kim Wang
Kristian Momme Kristensen
Li Yongling
Liu Hao
Lloyd Wang
Malan Gaojie
Michael Ge
Tang Dan
Wu Jiao
Zhang Haoyang
Zhang Qi
Zhang Yaolin
Zhang Yifan